Паровић: Србију и Црну Гору повезује живот

28.05.2015.

Пред­сјед­ник по­ли­тич­ке ор­га­ни­за­ци­је „Тре­ћа Ср­би­ја“ Мирослав Па­ро­вић је оци­је­нио да је за ње­га Цр­на Го­ра др­жа­ва ко­ја по све­му тре­ба да бу­де нај­бли­жи са­ве­зник Ср­би­је. Он под­сје­ћа да нас по­ве­зу­ју исто­ри­ја, кул­ту­ра, тра­ди­ци­ја и род­бин­ске ве­зе. Па­ро­вић ка­же и да нас по­ве­зу­ју и хи­ља­де љу­ди ко­ји до­ла­зе из Цр­не Го­ре да сту­ди­ра­ју или да ра­де у Ср­би­ји и обрат­но.

,Да­кле, Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру по­ве­зу­је жи­вот“, по­ру­чио је Па­ро­вић у раз­го­во­ру за „Дан“.

Он на­во­ди да не тре­ба за­тва­ра­ти очи пред пре­пре­ка­ма ко­је сто­је на пу­ту пот­пу­ног са­ве­зни­штва на­ших дви­ју др­жа­ва.

,,Про­бле­ми се ја­вља­ју за­то што зва­нич­на Цр­на Го­ра че­сто тра­жи на­чи­не да аси­ми­лу­је Ср­бе, што је не­до­пу­сти­во. Та­ко­ђе, при­зна­ва­ње ла­жне др­жа­ве Ко­со­во и тзв. Цр­но­гор­ске пра­во­слав­не цр­кве пред­ста­вља тег о вра­ту кад су у пи­та­њу од­но­си на­ших дви­ју зе­ма­ља. Сва­ка­ко, пи­та­ње ко­је се не сми­је за­бо­ра­ви­ти при­ли­ком ана­ли­зе од­но­са на­ших др­жа­ва је­сте и пи­та­ње пот­пу­ног ра­свје­тља­ва­ња уби­ства Ду­шка Јо­ва­но­ви­ћа, уред­ни­ка „Да­на” – на­во­ди Па­ро­вић, кан­ди­дат за пр­вог чо­вје­ка Ср­би­је.

Ис­ти­че да се као по­ли­ти­чар за­ла­же за то да Ср­би­ја ко­нач­но поч­не да во­ди ак­тив­ну по­ли­ти­ку пре­ма Ср­би­ма у ре­ги­о­ну.

,,За ме­не је не­до­пу­сти­во да су Ср­би као на­род прак­тич­но ван си­сте­ма у Цр­ној Го­ри и да без об­зи­ра што чи­ни­мо ве­ли­ки про­це­нат ста­нов­ни­штва има­мо ма­ли ути­цај на по­ли­тич­ка кре­та­ња. Мо­ра­мо се угле­да­ти на Ма­ђа­р­ску и на то ка­ко Ма­ђар­ска као ма­тич­на др­жа­ва са­ра­ђу­је са стран­ка­ма ко­је оку­пља­ју Ма­ђа­ре у окол­ним др­жа­ва­ма. Те стран­ке су ма­хом дио вла­да­ју­ћих ко­а­ли­ци­ја и на тај на­чин спро­во­де и дио по­ли­ти­ке ко­ја је у ин­те­ре­су њи­хо­ве ма­тич­не др­жа­ве. Исла­ми­стич­ки и ве­ли­ко­ал­бан­ски те­ро­ри­зам је јед­на од нај­ве­ћих при­јет­њи за мир на Бал­ка­ну. Те­ро­ри­стич­ки ак­ти у Звор­ни­ку и Ку­ма­но­ву то ја­сно по­ка­зу­ју. Сто­га се за­ла­жем за фор­ми­ра­ње не­ке вр­сте бал­кан­ског са­ве­за ко­ји би оку­пљао Грч­ку, Ма­ке­до­ни­ју, Ср­би­ју, Цр­ну Го­ру и Ре­пу­бли­ку Срп­ску“, ка­же Па­ро­вић.

Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, да­нас се мо­ра во­ди­ти мно­го хра­бри­ја и од­луч­ни­ја по­ли­ти­ка има­бу­ду­ћи да је у Евро­пи на­сту­пи­ла кри­за.

,,Но­ва хлад­но­ра­тов­ска ат­мос­фе­ра из­ме­ђу Ру­си­је и ЕУ отво­ри­ла је пи­та­ње Бал­ка­на као је­ди­не тач­ке, гдје је да­нас мо­гу­ћа са­рад­ња ис­то­ка и за­па­да. Та чи­ње­ни­ца нам отва­ра ве­ли­ке мо­гућ­но­сти да по­ста­не­мо по­ли­тич­ки пут са­рад­ње дви­је су­прот­ста­вље­не стра­не и јед­на вр­ста по­сред­ни­ка у по­сти­за­њу но­вог до­го­во­ра из­ме­ђу европ­ских на­ро­да и др­жа­ва“, за­кљу­чио је Па­ро­вић.

Извор: Ин4с

Miroslav Parovic, kampanja 2015., fotos za postavljanje u vesti