Политичка организација

Одрживи развој, заштита животне средине и очување ресурса

Интересује ме

555233


ПРОБЛЕМ:

Србија је природно лепа и богата земља, али је неприхватљиво запуштена, прљава и неуређена. Грађани Србије немају адекватну и потребну свест о одговорности за чување ресурса које ова земља има. Ниво загађења у градовима веома је висок, многа места имају сталне проблеме с пијаћом водом. Честа су радикална загађења река и помори рибе. Земљиштем се неадекватно управља, смањују се и површине под шумом. Странцима се предају чак и извори пијаће воде. Обнову и контролу водне и канализационе инфраструктуре такође воде странци (кроз циљане кредите који се дају у овом сектору). Не води се довољно рачуна о могућим безбедносним ризицима оваквог „транспарентног“ управљања домаћим ресурсима. Домаће пословне структуре не воде рачуна о обновљивости ресурса које користе, нити о дугорочној одрживости пословног и животног окружења у коме делују.

ЦИЉ:

Укључивање тематике зашите животне средине и одрживог развоја на свим нивоима политике и управљања. Генерисање и ширење знања о екологији и одрживом развоју кроз све системе образовања и дистрибуције информација. Унапредити обрасце производње и потрошње који смањују оптерећење животне средине, а у исто време задовољавају основне потребе грађана Србије. Развити боље разумевање улоге потрошње, и подстаћи одрживије моделе потрошње. Постићи што већи проценат рециклирања отпада. Мењати устаљене навике код одраслих и стварати код деце и омладине систем вредности који преферира штедњу ресурса и заштиту природ ног окружења. Очување и ревитализација земљишта. Спречавање продаје извора, земљишта и других природних ресурса странцима. Очување биодиверзитета и одговорно управљање биотехнологијом. Заштита квалитета вода и заштита изворишта за водоснабдевање.

МЕРЕ:

Јачати међународну сарадњу, размену информација и система мониторинга, те преузимати успешне моделе заштите животне средине и одрживог развоја. Развој индустрије, система локалних фабрика за прераду отпада. Строже кажњавање загађивача и оних који праве дивље депоније. Пореско подстицање великих произвођача да уграде филтере за воду и гасове у своје производне системе. Подржавати Покрет горана и извиђача, као и друге врсте активности и удружења који ће код деце и омладине будити свест о значају природе, лепоти живота усклађеног са природом и одговорности за природно, али и друштвено окружење. Акције пошумљавања и борба за обновљиво коришћење шумских газдинстава. Стварање јединствене базе података природних ресурса Србије и праћења њиховог стања. Дефинисање црних тачака загађења и систематски рад на постепеном смањењу загађења у местима где се налазе те тачке. Увођење безбедносне димензије у свим процесима прављења планова за управљање и заштиту животне средине. Наши ресурси (= извори) морају бити под нашом контролом, чак и кад су привремено дати на управљање странцима.


Трећа Србија сматра да грађани имају пуно право да у сваком тренутку знају стварно стањe животне средине у месту где живе и да активно учествују у процесу доношења планова и програма који се тичу животне средине. Свесни смо да су Србији неопходне инвестиције због ниске стопе запослености, али не смемо дозволити да цена доласка одређених делатности буде уништавање животне средине и потенцијала за развој пољопривреде и индустрије здраве хране. Ресурси ове државе морају првенствено да буду у служби грађана Србије и мора се водити рачуна и о безбедносном аспекту статуса вода, хране, шума и земље. Заштита животне средине мора имати и духовну димензију одговорности према ономе што нам је поверено на управљање и према будућим генерацијама.

 

Интересује ме